Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu  doradecora.eu

  1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług doradecora.eu poprzez Serwis.

 2.

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest: Dora Decora Rzemiosło Artystyczne Dorota Waberska z siedzibą w Gdyni 81-366 Antoniego Abrahama 51a m 9  NIP 5861485504 REGON 220214038. Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na wyżej wymieniony adres. 

3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

4.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

5.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej Dora Decora Rzemiosło Artystyczne Dorota Waberska, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom usługi i produkty.

6.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w oparciu o zgodę wyrażaną przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

7.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

8.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

9.

Dane podane w formularzu są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu  dostarczanie informacji klientom Dora Decora Rzemiosło Artystyczne Dorota Waberska. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie w jakim zostały przez Państwa udostępnione.

10.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a)  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b)  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

11.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

12.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13.

Informuję, że z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez:

 –  kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@doradecora.eu lub

–  poprzez kontakt listowny: Dora Decora Rzemiosło Artystyczne Dorota Waberska Antoniego Abrahama 51a m 9 81-366 Gdynia

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji.

14.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony nternetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis doradecora.eu Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

15.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Dora Decora Rzemiosło Artystyczne Dorota Waberska jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem:  https://giodo.gov.pl/pl/569/9276